• 75

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید از کانادا 1344 خورشیدی

    اردیبهشت و خرداد 1344

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی