• 163

    اقدامات طاغوت علیه زبان ترکی و پاسخ دندان شکن شهریار

    ارتش محمدرضا پهلوی در سال 1325 شمسی به تبریز حمله می کند حکومت ملی آذربایجان را منحل میکند کتب ترکی، فرهنگ و اقتصاد آذربایجان را آتش می زند دریای زبان ترکی را خشک می کند پهلوی دانش آموزانی که در مدرسه به زبان ترکی صحبت میکنند را جریمه میکند نویسنده ی مشهور، براهنی میگوید: زمانی که کودک بودم مجبور کردند که زبانم را قورت بدهم شاعر انسان دوستی همچون بولود قارا چورلو را به دیلیل ترکی بودن زبان شعرهایش به زندان انداختند این وضعیت ترسناک را فردی مشهور و شناخته شده میتوانست بشکند شهریار استاد شهریار دریای خشک شده ترکی را با شعرهای حیدر بابا و سهندیه احیا کرد شهریار درباره این موضوع شعر تورکو بیر چشمه ایسه را سراییده است شهریار شناخته شده در دربار شاه به وسیله اشعارش با طاغوت مبارزه کرده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی