مراقبه خوشحالی و شادمانی

1
https://www.sublimiran.com/
https://www.instagram.com/sublimiran/
ویدئو حاوی عبارات و تلقین های خودآگاه در جهت خوشحالی و شادمانی است.
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.