STARStreak – سریع ترین موشک جهان

311
با سرعت Mach 3+ STAR در برابر تهدیدهای سریع هوایی مانند مبارزان بال ثابت و بالگردهای زره پوش مؤثر است.