بارش تگرگ در اصفهان

1,149
صحنه هایی زیبا از بارش تگرگ در اصفهان
سوم اردیبهشت 97