ابوبکر عقيده داشت دخترش عايشه در قضيه افک مقصر بوده

117
ابوبکر عقيده داشت دخترش عايشه در قضيه افک مقصر بوده
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده