صحبتهای رضا صادقی در تلوزیون در مورد خوانندگی خانمها و دخترش

1,079
بيايم امسال هواى دخترامون و بيشتر داشته باشيم ، حمايتشون كنيم براى با ارزش بودنشون ، لوطى گرى كنيم و براى ارزوى به ورزشگاه رفتنشون حرمت نگه داريم نه اينكه بگيم نيان تا حرمتها نشكنه ، وقتى روى صحنه هستن به احترام حضورشون ايستاده تشويق كنيم تا كسى بلندشون نكنه براى ديده نشدن . با ارزش دادن به شخصيتشون كارى نكنيم كه مجبور شن براى ديده شدن هزار كار بى ارزش كنن چه در مجازى چه حقيقى .... #دخترامون_حذف_نكنيم .