کارنامه ساعت مطالعه رابین

111
و اما رسیدیم به یکی از منحصر به فرد ترین ابزارهایی که برای برنامه ریزی کنکور در اختیار شما قرار می گیرد. کارنامه ساعت مطالعه برای اولین بار است که در کل ایران در حال ارائه شدن است و به شما این تضمین را میدهیم که در هیچ موسسه دیگری نظیر آن را نمی توانید پیدا کنید.
کارنامه ساعت مطالعه براساس گزارش کاری که ارسال می کنید آماده میشود و اطلاعات بینظیری از وضعیت مطالعاتی شما را در اختیار شما و مشاور شما قرار می دهد اما بریم بررسی کنیم که این اطلاعات شامل چه مواردی هستند