• 395

    گزیده سخنرانی | 25- گناهکارها هم باید نماز را بخوانند

    راه سادۀ خواندن یک نماز خوب چیست؟ مهمترین ویژگی یک نماز خوب چیست؟ چگونه نماز بخوانیم تا از نماز لذّت ببریم؟ چرا نماز در ما تاثیر نمی گذارد؟ نماز ما چه اِشکالی دارد؟... و مهمترین راه ترویج نماز چیست؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی