آيا اگر نماز عشاء قضا بشه بايد روز بعد را به عنوان کفاره روزه بگيريم ؟

120
آيا اگر نماز عشاء قضا بشه بايد روز بعد را به عنوان کفاره روزه بگيريم ؟
6 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده