داغترین‌ها: #انتخابات

تاثير روانشناسي تحليلي بر روند تغيير شخصيت

289
مغز انسان با ارزیابی کردن آمیخته شده و به همین خاطر است که به محض دیدن افراد شروع به تحلیل رفتار و ظاهر آنها می کنیم. اکثر مردم فکر می کنند که با صحبت ها، نظرها و رفتارهایی که عمدا از خود بروز می دهند، ارزیابی می شوند؛ در حالیکه تحقیقات علمی برعکس این مطلب را نشان می دهند. بر این اساس، انسان ها یکدیگر را از کارها و رفتارهای عادی مانند دست دادن و زبان بدن، می شناسند. رفتار ناخودآگاه، که سازنده ی هویت انسان است، زبان گویایی است که گاه با کلمات خوبی ادا نمی شود؛ پس باید با دقت به این رفتارها توجه کرد چرا که می توانند بر کار فرد تاثیر زیادی بگذارند.