آموزش حسابداری - تفاوت بین کد شعبه و کد پرونده مالیاتی

266
آموزش حسابداری - تفاوت بین کد شعبه و کد پرونده مالیاتی
به طور کلی زمانی که شرکت ثبت می شود دارای پرونده در سازمان مالیاتی می باشد و باید با کدهای آشنا باشد که یکی از آنها کد پرونده و دیگری کد شعبه مالیاتی می باشد که در این فیلم در رابطه با این موضوع مهم توضیح داده می شود