دیرین دیرین - مثبت در منفی

236
اون یونولیت را ول کن، گوشت تنم آب شد!