• 110

    فرق no و any

    فرق بین no و any یکی از آموزش های کاربردی است که می تواند در مکالمات خیلی زیاد به زبان آموز کمک کند.باید بدانید any معنای منفی نداره و برای منفی شدن نیاز به not داره اما کاربرد no معنای not any ولی با تاکید بیشتر دارد.برای این که بهتر با این نکته ی کاربردی آشنا بشوید ویدئو را تا انتها مشاهده کنید. آموزش کاربردی زبان انگلیسی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی