آموزش حسابداری از پایه - فرق دارایی و سرمایه

291
آموزش حسابداری از پایه - فرق دارایی و سرمایه
لزوما دارایی شرکت ، سرمایه شرکت به حساب نمی آید جهت تفهیم موضوع به کلیپ تهیه شده در این رابطه توجه نمایید .