استاد غفاری ، بهترین آرزو

53
آرزوهای که خود خدا به ما یاد داده و یقینا خودش هم برآوره میکند ...