خدمات استودیویی و کتاب صوتی

68
"گروه فرهنگی گَرُزمان" آمادگی این رو داره که کتاب هاتون رو به "کتاب صوتی" تبدیل کنه.