ابراز ناراحتی در انگلیسی در مواجهه با اتفاق ناخوشایندی که برایمان افتاده

176
می تونیم بگیم It's a bummer به معنای:
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده