معرفی اجزای خانه هوشمند - کتاب ساختمان هوشمند - پودمان دوم صفحه 71 تا 73

230
در این ویدئو اجزای خانه هوشممند اعم از ورودیها و خروجیها شرح داده می شود
mohsen.parvizi
mohsen.parvizi 1 دنبال کننده