• 409

    حقايقي درباره وسواس مذهبي

    احساس گناه، قوی ترین پیش بینی کننده محتوای تفکر وسواسی و تشریفات اجباری در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه بوده است. اسنکتی در بین آزمودنی های بالینی خود نقش احساس گناه و باورهای مذهبی را در وسواس، مورد بررسی قرار داده است. طبق نتایج به دست آمده، افراد وسواسی اجباری که بیش از حد مذهبی بودند، نشانه های وسواسی اجباری مذهبی بیشتری نسبت به دیگر نشانه های OCD گزارش کرده اند. استکتی، کوای و وایت (1991) گزارش کردند که شدت علایم وسواس (نه حالت خلقی) فقط در درمانجویان مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی با احساس گناه و گرایش مذهبی رابطه مثبتی دارد، احساس گناه و گرایش مذهبی نیز با هم در ارتباط هستند. تعجب آور نیست که بیماران وسواسی که مذهبی تر بودند، افکار وسواسی گزارش نمودند که بیشتر محتوای مذهبی داشت.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی