آموزش سپیدار در آموزشگاه عصرنخبگان - رفع مشکل ایجاد سال مالی جدید

224
آیتم رفع مشکل نرم افزار سپیدار هنگام ایجاد سال مالی جدید تهیه شده توسط آقای اکبر مهدیزاده در آموزشگاه عصرنخبگان به صورت کاملا رایگان منتشر شده است.جهت مشاهده کامل فیلم به نشانی زیر مراجعه نمایید.
https://www.asrenokhbegan.com/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1/