10 ویژگی در یک معامله قانونی ملک

403
یکی از ویژگی ها در یک معامله قانونی ملک، بررسی توان مالی خریدار از سوی فروشنده است. اگر در بیع نامه قید شود که در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه از سوی خریدار، فروشنده حق فسخ معامله ملک را دارد، به راحتی می تواند این کار را از طریق مراجع قانونی انجام دهد.
اگر می خواهید با 10ویژگی در یک معامله قانونی ملک آشنا شوید شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com