• اعتراض علیرضا افتخاری در مجلس بهنام صفوی به علت جلوگیری از نواختن نی

    متاسفانه در مراسم بهنام صفوی از نواختن نی جلوگیری میشود و عده ای از هنرمندان به نشانه اعتراض مجلس را ترک میکنند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی