تنها راه زنده ماندن در یک آسانسور در هنگام سقوط آزاد (زبان انگلیسی)