• 80

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید دانشگاه تهران 2535 شاهنشاهی

    پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی