• فلزیاب شعاع زن فرکانسی

    فلزیاب انتنی کشف طلا یا انتنی کاوش طلا را میتواند به راحتی انجام داده و محل و مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید فلزیاب انتنی که به ان فلزیاب راداری یا ردیاب انتنی یا ردیاب طلا میگویند از دسته حرفه ای ترین فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد فلزیاب انتنی را از نظر علمی فلزیاب انتن دار میگویند فلزیاب انتنی در عملیات متفاوت کارایی داشته زیرا فلزیاب انتنی یا انتنی که مداررادار زمینی دستی را دارا است بنابر اصول رادار و طبق رادار زمینی دستی طراحی و تولید میگردد فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی که اصول طراحی انرا بنابررادارزمینی دستی GROUND HANDY RADAR از ان دسته یابنده DETECTOR میباشد که میتواند با عدد VDI نوع هدف را در ان مشخص نموده و با تعیین عدد VDI میتواند از فاصله دور هدف یا طلا تعیین شده را شعاع زنی نموده و دیواره و مرکز هدف یا طلا را برای نقطه زنی مشخص نماید حسن انتنی که توان تفکیک طلا را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارد در این است که میتوان اثر مواد معدنی و منابع صحنه کار را بر روی عدد VDI لحاظ نموده تا بتوان در هر شرایط خاک متفاوت اهداف متفاوت و بخصوص طلا را را تشخیص داده و تفکیک نمود کشف طلا با فلزیاب انتنی با دارا بودن عدد VDI عملکرد بالای را ارائه مینماید و یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای فلزیاب فوق پیشرفته از نوع انتنی میتواند هدف یا طلا را بخوبی تشخیص داده و تفکیک نماید و محدوده و مرکز هدف یا طلا را تعیین نماید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی