آموزش حسابداری کاربردی -تفاوت فاکتور و پیش فاکتور

262
آموزش حسابداری کاربردی -تفاوت فاکتور و پیش فاکتور
از پیش فاکتور نمی توان در سندهای حسابداری استفاده نمود دلیل و شرایط آن در این فیلم گفته شده است