جزئیات بازداشت قاضی جنجالی

186
اسماعیلی گفت: آبتین متهم دیگری است که پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور دارد و وی نیز در خارج از کشور دستگیر شده است.