ابوالغاديه قاتل عمار که در صفين در سپاه معاويه بود صحابی پيامبر بود

203
ابوالغاديه قاتل عمار که در صفين در سپاه معاويه بود صحابی پيامبر بود
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده