• 36

    اگر خداوند رزاق است ورزق وروزی انسانها راميدهد پس چراهميشه عده ای در جهان بر اثر گرسنگی میمیرند؟

    اگر خداوند رزاق است ورزق وروزی انسانها راميدهد پس چراهميشه عده ای در جهان بر اثر گرسنگی میمیرند؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی