اگزاست فن ناب زیست

4
قسمتی از اگزاست فن تهویه میباشد که از یک سو به شفت انتقال قدرت متصل به الکتروموتور، متصل می گردد و از سو ی دیگر پره های فن در این بخش ثابت می شوند.