استاد غفاری ، اعتراف

1,138
و اعترف لک بضعف قوتی و قله حیلتی ،فصل علی محمد و ال محمد
پیشگاهت به ناتوانی و کمی چاره ام اعتراف میکنم
2 ماه پیش