• 44

    زبان آلمانی–از الفبا تا سطح B1 -درس 1:سطح A1- بخش پنجم: نهاد مفعول مستقیم و مضاف و مضاف الیه

    زبان آلمانی–از الفبا تا سطح B1 -درس 1:سطح A1- بخش پنجم: نهاد مفعول مستقیم و مضاف و مضاف الیه

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی