آموزش حسابداری حقوق و دستمزد- محاسبه جمعه کاری طبق قانون کار

288
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد- محاسبه جمعه کاری طبق قانون کار

اگر شرکتی بنا به هر دلیلی از کارگر خود برای کار در روز جمعه دعوت به همکاری نماید بایستی شرایطی را در پرداخت رعایت نماید که در این کلیپ به آن پرداخته می شود.