دیرین دیرین - پیوند شیمیایی

273
بی‌خودی فریاد نزن، صدات به جایی نمی‌رسه!