تتلو این بار مادرش را فروخت

615
تتلو نسبت به "کلفتی" مادرش واکنش نشان داد و گفت که این درد بزرگی است.