آموزش حسابداری بازار کار - انواع تنخواه گردان در حسابداری

365
آموزش حسابداری بازار کار - انواع تنخواه گردان در حسابداری
تنخواه گردان در حسابداری به دو روش ثابت و متغیر میباشد که در این فیلم نسبت به تعریف و توضیح آن پرداخته می شود