مستمری فوت

0
بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
        • عیال دائم بیمه شده متوفی

        • شوهر بیمه شده زن  متوفی
        
        • فرزند ذکور متوفی
        
        • فرزند اناث متوفی
         
        •  پدر و مادر متوفی