آموزش آمار و روش تحقیق -قسمت سیزدهم-سعید جوی زاده

100
در این ویدیوها دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز به آموزش آمار ویژه آزمون دکترا می پردازد.
تلفن تماس: 09382252774
وبسایت موسسه: WWW.GISLAND.ORG