• 161

    صحبت های عموی رومینا اشرفی

    بستگان نزدیک رومینا اشرفی،درباره قتل رومینا توسط پدرش با برنامه پرونده ویژه شبکه سه صحبت کردند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی