مکانیک و مفاهیم آن - هادی خوش روی

2
مکانیک و مفاهیم آن در صنعت و کاربر آن در پیشرفت زندگی انسان