همخوانی رضا صادقی با دخترش

155
رضا صادقی ویدئویی از همخوانی با دخترش به اشتراک گذاشت:کوچولو تر بود که دوست داشت باهام بخونه ، بابت خوندن همین بچه هم کلی جواب پس دادم بماند .....از این حرفا گذشته ، ما هممون درد مشترک هستیم ...پس ماسک میزنیم بخاطر هم . جدی بگیرید ، چون هیچکس سر جون و اینده ما جدی نیست ...