نمایش صوتی داستان «مثل خودم، نه مثل آدم» نویسنده «طنین تقوی»

775
برنامه شماره پنجاه و دوم نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
داستان «مثل خودم، نه مثل آدم» نویسنده «طنین تقوی»
هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهدی رضایی، سیما میرهادی زاده، مجتبی کاویانی، علی صدر
کارگردان: مهدی رضایی