عمار در صفين در سپاه اميرالمومنين بود و ابوالغاديه که در سپاه معاويه بود او را به شهادت رساند

205
عمار در صفين در سپاه اميرالمومنين بود و ابوالغاديه که در سپاه معاويه بود او را به شهادت رساند
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده