نمایشگاه تجهیزات پزشکی لاهور

4
شرکت تک نوع خاورمیانه بعنوان یکی از با سابقه ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات چهارگانه بیمارستانی از سال 1370 فعالیت خود را آغاز کرده و همواره سعی کرده است حضور فعالی در نمایشگاه ها داشته باشد.
شما را به دیدن ویدیو مصاحبه مدیر عامل شرکت تک نوع خاورمیانه در نمایشگاه تجهیزات پزشکی لاهور دعوت می کنیم.

https://takno.net/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b1/
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.