دختر 12 ساله جن زده شده و از پدرش هميشه می ترسد برای درمانش چه بايد کرد ؟

149
دختر 12 ساله جن زده شده و از پدرش هميشه می ترسد برای درمانش چه بايد کرد ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده