چگونه امام حسين و اصحابشان شب عاشورا غسل شهادت کردند با اينکه قحطی آب بود ؟

113
چگونه امام حسين و اصحابشان شب عاشورا غسل شهادت کردند با اينکه قحطی آب بود ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده