آيا روح ما قسمتی از روح خدا هست؟ پس در جهنم روح خدا ميسوزد؟؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت

207
آيا روح ما قسمتی از روح خدا هست؟ پس در جهنم روح خدا ميسوزد؟؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده