داغترین‌ها: #انتخابات

سابلیمینال چشم آبی به کمک ضمیر ناخودآگاه

298
https://www.sublimiran.com/product/blue-eye/


سابلیمینال و بیوکنزی چشم آبی موجب روشنتر شدن رنگ چشمان شده و چشمان شما را به سمت داشتن هاله ای آبی رنگ سوق می دهد . این هاله با استمرار استفاده واضح تر و بزرگتر خواهد شد