داستان کتاب و رسانه

2
داستان کتاب و رسانه :
داستانی تخیلی در مورد رابطه معنوی کتاب و رسانه های چاپی با رسانه ها
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.